Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Take - smile, s.r.o. , Nad Laborcom 46, 07101, Michalovce, (ďalej len "predávajúci"), týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

2.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho. 

b) pre záručnú reklamáciu je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.);

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál vyhlásenia alebo záručného listu, v ktorom bol rozsah takejto záruky stanovený.

2.2 V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, spotrebiteľ môže bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho telefonicky, alebo na e-mailovej adrese: reklamacie.webmobily@gmail.com. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.

2.3. Kupujúcemu doporučujeme prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je vhodné skontrolovať aj stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko je tovar poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je vhodné uplatniť okamžite po jeho odhalení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

3. ZÁRUKA A ŽIVOTNOSŤ

3.1. Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak (t.j. u výrobkov ponúkaných komisionálne kde je poskytovaná zákonom stanovená 12 mesačná záruka, (pozri bod 4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU), je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci spôsobené používaním.

3.2. Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, môže kupujúci reklamovať u predávajúceho písomnou formou.

3.3. Záručné podmienky sú porušené:

 • ak je faktúra (záručný list) neúplný alebo neoprávnene zmenený
 • ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené alebo údaje o výrobnom čísle na zariadení nie sú čitateľné
 • ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • ak bol do zariadenia prevedený neodborný alebo neoprávnený zásah
 • ak sa jedná o mechanické poškodenie spôsobené užívateľom
 • ak bola závada spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
 • ak závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)

3.4. Záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť výrobku kratšia ako poskytovaná záruka. Životnosť batérií je 6 mesiacov od zakúpenia v prípade dodržania zásad používania pre batérie. Batériu telefónu je nutné udržiavať stále aspoň v mierne nabitom stave. Batéria nepoužívaná sa cca do 1 mesiaca sama vybije. Používanie, alebo ponechanie v prístroji chybných, poškodených, alebo úplne nefunkčných batérií môže zapríčiniť znehodnotenie Vášho prístroja. Na chyby vzniknuté nesprávnym použitím sa záruka nevzťahuje. Životnosť dátových nosičov napr. pamäťových kariet je 3 mesiace od zakúpenia.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

4.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

4.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka).

4.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model, komisionálny predaj) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4.4. Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste (v zm. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

4.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka).

4.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka).

4.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (v zm. § 457 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCIÍ

5.1. Ak Váš mobilný telefón javí známky poruchy, vyplňte nasledujúci reklamačný formulár, ktorý si stiahnite tu.  Prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle 0944 321 636 alebo na e-mailovej adrese: reklamacie.webmobily@gmail.com.

5.2. Vyplnený reklamačný formulár doporučujeme vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou alebo kuriérskou službou). Zasielajte len samotný mobilný telefón/ tovar, príslušenstvo k mobilnému telefónu/ tovaru nie je nutné zasielať. Do balenia tovaru je nutné priložiť záručný list alebo doklad o kúpe, alebo iným vierohodným spôsobom preukážte, že bol tovar zakúpený u nás.

5.3. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením. Priame náklady na dodanie tovaru na adresu, znáša spotrebiteľ. Pri oprávnenej a uznanej reklamácií má však spotrebiteľ nárok na preplatenie týchto vynaložených nákladov. Žiadosť o preplatenie stačí podať na našej mailovej adrese: reklamacie.webmobily@gmail.com.

Upozornenie: Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci hradí zákazníkovi len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ.

5.4. Tovar zašlite na nasledujúcu adresu: Take - smile s.r.o , Nad Laborcom 46, 07101, Michalovce.

5.5. Pre produkty APPLE je nutné sa odhlásiť z funkcie FIND MY IPHONE, respektíve odstrániť zariadenie z účtu iCloud. Ak je vaše zariadenie nefunkčné, odhlásenie môžete zrealizovať na stránke www.icloud.com-. Táto podmienka je daná výrobcom podľa jeho všeobecných záručných podmienok, v opačnom prípade Vaše zariadenie nebude opravené. Je potrebné odhlásiť sa aj z Xiaomi účtu a aj Google účtu. Ak sa Vám nedarí tieto funkcie/účty vypnúť, kontaktujte nás na emailovej adrese: reklamacie.webmobily@gmail.com, poradíme Vám ako na to.

5.6. Reklamovaný výrobok by nemal byť uzamknutý bezpečnostným kódom, alebo chránený akýmkoľvek bezpečnostným prvkom zo strany používateľa. Takáto reklamácia môže byť vybavená ako neoprávnená z dôvodu nemožnosti preskúmania vady výrobku. Na reklamovanom výrobku odstráňte všetky nečistoty (týka sa to najmä slúchadiel) a pravidelne dbajte na údržbu Vášho zariadenia.

5.7. Neposielajte výrobky s obalmi, ochrannými fóliami, sklami atď., ktoré nie sú zakúpené v našej spoločnosti a nie sú predmetom reklamácie. Z dôvodu preskúmania vady servisným strediskom môžu byť z výrobku odstránené všetky časti, ktoré nie sú originálnymi časťami výrobku. Výrobok preto zasielajte na reklamáciu vo vlastnom záujme v pôvodnom stave. Teda tak ako Vám bol dodaný (bez fólií, nálepiek, doplnkov, a ďalších častí ktoré nie sú súčasťou pôvodného výrobku). Dáta na zariadeniach môžu byť zmazané (zariadenie vyresetované do továrenských nastavení) a preto odporúčame zákazníkom, aby si svoje dáta zálohovali ešte pred odoslaním reklamácie. Predajca neručí za obsah uložených dát a nastavenie prístroja, ani za znehodnotenie častí zariadenia, ktoré nie sú originálnymi časťami výrobku (ochranné sklo, ochranná fólia a pod.)

 

6. LEHOTA PRE VYBAVENIE REKLAMÁCIE

6.1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (v zm. § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

6.2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

6.3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (v zm. § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyjadrenie pracovníka povereného na vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

6.4. Lehota na vybavenie reklamácie začína bežať dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim a teda dňom prevzatia zásielky predávajúcim. Podmienkou je, že kupujúci k vybaveniu reklamácie poskytol predávajúcemu súčinnosť, teda že umožnil preskúmanie reklamovaného výrobku.

6.5. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci spotrebiteľa e-mailom, doporučeným listom (výzva k prevzatiu plnenia s uvedením spôsobu vybavenia reklamácie).

 

7. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

7.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (v zm. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (v zm. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (v zm. § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

7.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (v zm.§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (v zm. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady, ktorá sa vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

7.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

7.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

7.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

7.10. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže zamietnuť reklamáciu iba na základe výsledkov odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.11. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ takýto tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie a preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie.

7.12. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8. POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

8.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 • viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa.

8.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adresu sídla predávajúceho - Take - smile, s.r.o. , Nad Laborcom 46, 07101, Michalovce alebo na mailovej adrese: reklamacie.webmobily@gmail.com. Spolu s tovarom doporučujeme spotrebiteľovi zaslať aj vyplnený formulár, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď si svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúcemu  Take - smile, s.r.o. , Nad Laborcom 46, 07101, Michalovce, IČO: 52697151, týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

 

 

- na tento tovar: ................................................................................................

- dátum prijatia tovaru: ......................................................................................

- meno a priezvisko spotrebiteľa: ......................................................................

- adresa spotrebiteľa: .......................................................................................

- číslo objednávky :    ........................................................................................

- peniaze zaslať na účet: ...................................................................................

- IBAN: ...............................................................................................................

 

 

 - podpis spotrebiteľa: .......................................................................................

- dátum: .............................................................................................................

 

8.3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Vrátený tovar by však nemal byť poškodený a mal by byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, a pod., teda všetkým čo bolo predávajúcim aj pôvodne zaslané.

8.4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru sa považujú okrem iného aj napríklad škrabance, vlásočnice a iné drobné poškodenia tovaru.

8.5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

8.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením.

 

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Inšpektorát SOI pre Košický krajVrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.