Obchodné podmienky


Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou webmobily.sk je:

Take - smile, s.r.o. , Nad Laborcom 46, 07101, Michalovce IČO: 52697151

Zapísaný pod spisovou značkou,  Okresného súdu Košice I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  47510/V 

Konzultácie ohľadom spracovania objednávok:
Tel. kontakt: +421 944 321 636                              
E-mail: info@webmobily.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Vrátna č.3, 043 79 Košice 1,
telefón: 055/6220 781,  Fax: 041 / 622 45 47 , E-mail: ke@soi.sk

Bankové spojenie:

CSOB

IBAN: SK5975000000004030999175

SWIFT/BIC kod: CEKOSKBX 


Článok I – Pojmy

Predávajúci: spoločnosť Take - smile, s.r.o. ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.webmobily.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

 • E-shop: internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.webmobily.sk
 • Tovar: výrobky ponúkané prostredníctvom e-shopu
 • Objednávka: úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope
 • Cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky.
 • Poštovné: cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s tovarom
 • VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky

Tovar ponúkaný na stránke pochádza z EU aj svetovej distribúcie. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať. 

Poštovné

 • Prevodom na účet poštovne- 2.90 €
 • Kurier DPD dobierka - 4.20 €

Spôsob platby

 • v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka
 • platba na účet

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj faktúru (doklad o kúpe výrobku).

Tovar označovany bazar je na stránke predávaný podľa § 66 zákona č.222/2004 Z.z  o dani z pridanej hodnoty.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.webmobily.sk a to podľa pokynov uvedených v tomtoe-shope.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť, jeho cena sú uvedené v e-shope pri každom tovare.
 3. Po výbere tovaru a stlačení tlačidla „do košíka“, ktoré je pri tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je následne kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 4. V náhľade nákupného košíka spotrebiteľ zároveň vyplní všetky kroky – identifikačné údaje, zvolí si spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci, a zvolí si formu platby.
 5. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné a formu platby podľa zvoleného druhu, ktoré umožňuje predávajúci.
 6. Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.webmobily.sk
 7. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku - Objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach tovaru,
 • celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť,
 • všeobecných obchodných podmienkach.

 

 1. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
  • bankovým prevodom (kuriér - bez poplatku)
  • dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru (kuriér 4 EUR).
 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Ak si kupujúci zvolil úhradu vopred- platbou na účet, je povinný uhradiť celú čiastku do piatich pracovných dní. V prípade neuhradenia kúpnej ceny podľa objednávky v danom termíne nebude tovar dodaný kupujúcemu a objednávka bude zrušená. 
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.
 4. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne 24-48 hodín. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.
 5. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
 6. V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať daný tovar, alebo jeho časť (tovar je nedostupný, vypredaný, skladové zásoby sú obmedzené, tovar sa už nevyrába, nie je možné dodať tovar za pôvodnú cenu z dôvodu neštandardného výkyvu kurzu atď.) môže túto objednávku zrušiť, alebo predĺžiť dobu dodania, alebo zaslať podobný typ tovaru v rovnakej cenovej kategórií. Predávajúci musí včas informovať kupujúceho o týchto skutočnostiach a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
 7. Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou DPD. Akonáhle je tovar expedovaný (predaný dopravcovi) je o tomto kroku kupujúci informovaný e-mailom.

 

Článok V– Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na predávanom tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 3. Kupujúcemu doporučujeme prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je vhodné skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko je tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 4. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, spotrebiteľ by mal bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo mailom. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.
 5. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažúcich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

 

Článok VI – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy)

 Reklamačný poriadok je plnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný poriadok sa kvôli ľahšiemu orientovaniu sa na stránke, nachádza v sekcií Reklamácie.

Článok VII – Informácie pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ

 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je osoba, ktorá jedná v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Vzájomné vzťahy sa naďalej upravujú týmito obchodnými podmienkami (dohodou).
 2. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1, trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku (druh tovaru, farba, výrobné číslo- IMEI a pod.), dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. 
 3.  Pri nákupe na firmu (platca DPH) je potrebné sa registrovať na našej stránke,  kde Vám bude schválená registrácia a až následne je možný nákup na firmu. V objednávkovom košíku vyplňte fakturačnú adresu Vašej firmy, na ktorú bude tovar odoslaný. 
 4. Pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi sú nastavené individuálne podmienky a ceny bez DPH, ktoré sa zobrazia okamžite po prihlásení firemného účtu na našu webstránku.
 5. Spôsob platby: v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka (dobierka) alebo platba vopred na účet.
 6. V prípade, že tovar reklamujete, môže doba reklamácie v niektorých prípadoch trvať dlhšie ako 30 dní (záručný servis alebo dodávateľ nevybaví reklamáciu v 30 dňovej lehote).
 7. Uplatnenie záruky: Ak ide o vadu odstrániteľnú, máte právo na bezplatné a riadne odstránenie vady, ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú, máte právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. Kupujúci nemá nárok na preplatenie nákladov spojených s uplatnením reklamácie.
 9. Bezdôvodné odstúpenie od zmluvy nie je možné. 

 

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Take - smile s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke, v sekcií- Ochrana osobných údajov.

Článok IX - Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kkupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65, Košice 1,alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok X- Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.webmobily.sk

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2014